NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 60m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 60m2

Chủ đầu tư: ông Phí Địa điểm : Nam Định Kích thước : 5m x 12 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỘC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỘC

Chủ đầu tư: ông Lộc Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 4,7m x 14 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 90m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 90m2

Chủ đầu tư: ông Cường Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 18 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 8 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ SÁNG

NHÀ PHỐ 8 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ SÁNG

Chủ đầu tư: bà Sáng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m x 13 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

Chủ đầu tư: ông Minh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 15 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 82m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 82m2

Chủ đầu tư: ông Dần Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4,8 m x 17 m Số tầng…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ HÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ HÂN

Chủ đầu tư: bà Vân Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 11 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 70m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 70m2

Chủ đầu tư: ông Hải Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 14,5 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TÁM

Chủ đầu tư: ông Tám Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m5 x 18m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 55m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 55m2

Chủ đầu tư: ông Hải Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4m6 x 12m Số tầng : 5 tầng Diện…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ VÂN

Chủ đầu tư: bà Vân Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 5m x 15m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI 73m2

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI 73m2

Chủ đầu tư: ông Phong Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m3 x 17m Số tầng : 3 tầng…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: ông Thanh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m6 x 19m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM

Chủ đầu tư: ông Nghiêm Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4m3 x 19m Số tầng : 3 tầng…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 59m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 59m2

Chủ đầu tư: ông Lược Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 3m9 x 15m Số tầng : 4 tầng…
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH

Chủ đầu tư: ông Linh Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 5m5 x 11 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOAN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOAN

Chủ đầu tư: ông Hoan Địa điểm : Điện Biên Kích thước : 4m6 x 20m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ

Chủ đầu tư: bà Tú Địa điểm : Hà Nội. Kích thước : 4m5 x 13m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 77m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 77m2

Chủ đầu tư: ông Quang Địa điểm : Hưng Yên. Kích thước : 5m5 x 14m Số tầng : 5…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÚ

Chủ đầu tư: ông Phú Địa điểm : Hà Nội. Kích thước : 4m6m x 12m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: ông Trung Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 7m x 11m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

Chủ đầu tư: ông Hải Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5  x 14m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI

Chủ đầu tư: ông Phi Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 10m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN

Chủ đầu tư: bà Huyền Địa điểm : Hà Giang Kích thước : 5mx 20m Số tầng : 3 tầng…
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG SƠN

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG SƠN

Chủ đầu tư: ông Sơn Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6mx4,5m Số tầng : 6 tầng Diện…
NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN

Chủ đầu tư: ông Tiến Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 8m5 x 14m Số tầng : 6…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUẬN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUẬN

Chủ đầu tư: ông Thuận Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx10m Số tầng : 5 tầng Diện…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

Chủ đầu tư: ông Minh Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 6m8 x 12m Số tầng : 2,5…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỢI

Chủ đầu tư: ông Lợi Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 4m4 x 14m Số tầng : 5…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LIÊN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LIÊN

Chủ đầu tư: Bà Liên Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m6 x 13m Số tầng : 4…